مقایسه اثر آللوپاتیک عصاره هیدروالکلی 14گیاه داروئی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز تاج خروس

فاطمه گل چین, محسن حبیبی نوخندان, مریم مکی زاده تفتی, پری ایرانی

چکیده


در بین تنش­های زنده­، علف­های هرز همواره خسارت جدی به گیاه وارد می­کنند. مديريت و كنترل علف هاي هرز از برنامه هاي به زراعي است كه در افزايش عملكرد گياهان زراعي نقش بسزايي دارد . پژوهش حاضر با هدف بررسي اثر بازدارندگی عصاره هیدروالکلی14 گياه دارويي بر جوانه‌زني و رشد گياهچه­ علف‌هرز تاج­خروس بصورت آزمايشات فاكتوريل و در قالب طرح پايه كاملا تصادفي در گلخانه با سه تكرار اجرا گرديد. تيمارهاي آزمايش شامل عصاره‌ هيدروالكلي گونه‌هاي مختلف گیاهان دارويي در چهارده سطح و غلظت‌هاي مختلف عصاره در هفت سطح (1/0،25/0، 5/0،1، 5/2، 5 درصد و آب مقطر) بود. نتايج نشان داد كليه عصاره‌هاي گياهي در تمامي غلظت‌ها سبب كاهش جوانه‌زني بذور و رشد گياهچه‌هاي علف‌هرز تاج­خروس مي‌شوند، ولي در ميان عصاره‌هاي گياهي چند عصاره‌ در غلظت‌هاي پايين‌تر نسبت به ساير عصاره‌ها داراي اثر بازدارندگي قوي مي‌باشند. در بین عصاره‌هاي گياهي بيشترين تأثير بازدارندگي بر جوانه‌زني و رشد گياهچه‌هاي علف‌هرز تاج‌خروس مربوط به عصاره گياه درمنه‌خزري مي‌باشد و پس از گياه درمنه‌خزري عصاره گياهان شاهدانه و سداب داراي اثر آللوپاتيك قوي بر جوانه‌زني و رشد گياهچه‌هاي علف‌هرز تاج­خروس بودند. با توجه به نتایج این آزمایش به نظر می­رسد که بتوان برای کنترل علف­هرز تاج­خروس از عصاره درمنه خزری با رعایت احتیاط­های لازم، استفاده کرد. اثرات زیست­محیطی علف­کش­های شیمیایی و محدودیت کاربرد آنها موجب شده است که جایگزینی روش­های غیرشیمیایی در مدیریت علف­های هرز از اهمیت زیادی برخوردار شود(1). در حال حاضر به علف­کش­های جدیدی نیاز است که فرآیندهای سوخت­وساز گیاه (فتوسنتز و تنفس) را هدف­گیری نمایند، برای محیط­زیست بی­خطر بوده و کارایی بیشتری هم داشته باشند، هم­چنین در غلظت­های پایین فعال بوده و گستره فعالیت وسیعی داشته باشند (2). برای دست­یابی به این هدف به نظر می­رسد استفاده از گیاهان با خاصیت آللوپاتیک می­تواند پتانسیل خوبی جهت ایجاد این علفکش­ها و کنترل علف­های هرز از خود نشان دهد. گیاهان داروئی و معطر دارای موادی هستند که روی جوانه­زنی و رشد گیاهان دیگر نقش بازدارندگی دارند(3).

کلمات كليدي: آللوپاتي، جوانه ­زني، تاج­ خروس،عصاره هیدروالکلی ، علف ­هرز.


تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.