استفاده از تستهاي نواري امفتامين ومت امفتامين و متادون وحشيش و... براي تشخيص موارد اعتياد به مواد مخدر مصنوعي غير از مورفين

فاطمه تشريفي

چکیده


با توجه اينكه مشاهده گرديد تعدادي از مراجعين با توجه به ساختار باليني اعتياد دارند ولي تست مورفين آنها منفي بوده لذا ارسال جوابيه به سازمانهاي ذيربط مبني بر عدم اعتياد مراجعه كننده يكي از چالشهاي آزمايشگاه بوده و مسئوليت خطيري را متوجه آزمايشگاه مي كرد لذا با بررسي راههاي تعيين صحيح وضعيت افراد مبتلا به اعتياد و بررسي علمي راههاي ممكن به منظور تشخيص اعتياد چه به مورفين و چه به داروهاي مخدر مصنوعي اين موضوع يعني استفاده از تستهاي نواري آمفتامين و مت آمفتامين، حشيش، متادون و غيره به عنوان طرحي نو و ابتكاري در ذهن نويسنده شكل گرفت و با بررسي وضعيت علمي اجراي چنين برنامه اي و توجيه مسئولين به منظور تهيه چنين تست هايي اين كار عملي شد و باعث گرديد تا زمينه مناسبي جهت تشخيص افراد معتاد غير مرفين ايجاد شده و چالشهاي موجود نيز حل گردد. اين طرح كه در حدود 2 سال است كه اجرايي گرديده اثرات بسيار درخور توجه اي در حل معضلات اداري و قضايي و درماني داشته استكه قابل تعميم به ساير شهرستانها و كشور مي باشد.


تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.